Logo

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
Deklaracja dostępności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Data publikacji:
Data aktualizacji:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
– Pliki PDF, DOC itp. – redaktor stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie)
– Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
Data sporządzenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Janiszak, ajaniszak@piwjarocin.pl, dostepnosc@piwjarocin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 62 747 30 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Architektura
– Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie mieści się przy ulicy Handlowej
– Na parkingu zewnętrznym znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
– Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich
– Siedziba PIW znajduje się na jednym poziomie, co ułatwia przemieszczanie się osób mających problem w poruszaniu się
– Po lewej stronie od wejścia znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.