Logo

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
 1. 1) Współadministratorami Państwa danych osobowych są:
  a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel.: 22 623-17-17, 22 623-20-89),
  b) w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl, tel.: 61 868-93-47),
  c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie (adres siedziby: ul. Handlowa 2, 63-200 Jarocin, kontakt: piwjarocin@wiw.poznan.pl, tel. 62 747-30-11), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
 2. W sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623-24-81,
  b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl, tel. 61 868-47-48,
  c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jarocinie: piwjarocin@wiw.poznan.pl, 62 747-30-11,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany prawem oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, przez okres określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej.
 9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Jarocinie
Paweł Marcinkowski