Logo

Pismo Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracyData dodania: 26.10.2023
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń
Data dodania: 03.08.2023
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Rozporządzenie weszło w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu.
Oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.
W związku z powyższym, w przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Jednocześnie świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie.
Data dodania: 21.06.2023 r.
Informacja MRiRW dot. wsparcia dla polskiej wsi Data dodania: 19.04.2023 r.
Prezentacja dot. nowego rozporządzenia 2023/594 - ASF Data dodania: 18.04.2023 r.
Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie w sprawie stosowania nadzoru biernego w wykrywaniu występowania wściekliznyData dodania: 01.03.2023 r.
Warunki zwolnienia z rejestracji drobiu Data dodania: 24.02.2023 r.
Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówData dodania: 15.04.2022 r.
Ogłoszenie o naborze Załącznik nr 1 - Oswiadczenie zleceniobiorcy
Załącznik nr 2 - Podanie o wyznaczenie do czynnosci pomocniczych
Zgłoszenie wstępnej gotowości - zał nr 1 do instrukcji GLW z 05.11.2020
Data dodania: 08.04.2022 r.
Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymiData dodania: 30.03.2022 r.
Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek
Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток
Data dodania: 18.03.2022 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie informuje o obowiązku zgłoszenia do siedziby inspektoratu zwierząt pochodzących z terenu Ukrainy Data dodania: 03.03.2022 r.
Formularz zgłoszeniowy dla hodowców stosujących w żywieniu zwierząt dozwolone białka pochodzenia zwierzęcegoData dodania: 14.02.2022 r.
Ogłoszenie o naborze Załącznik nr 1 - Wyznaczenia na 2022 - Oświadczenie zleceniobiorcy Załącznik nr 2 - Wyznaczenia na 2022 - Podanie o wyznaczenie Zgłoszenie wstępnej gotowości - zał nr 1 do instrukcji GLW z 05.11.2020 Data dodania: 09.02.2022 r.
Ulotka informacyjna dla rolników dot. uboju z koniecznościOświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźniąWzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźniąData dodania: 21.01.2022 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej i drobiu z powiatu jarocińskiegoData dodania: 07.12.2021
Pismo MRiRW dot. Planów Bezpieczeństwa Biologicznego (ASF)Data dodania: 19.11.2021
Przydatne dokumenty dotyczące bioasekuracji ASF
Przykładowy plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa - do 300 sztuk
Przykładowy plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa - powyżej 300 sztuk
Wytyczne GLW dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie
Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawe planu bezpieczeństwa biologicznego
Data dodania: 22.10.2021 r.
Informacja dotycząca HPAIData dodania: 20.10.2021 r.
Obowiązek monitorowania gryzoni na całym obszarze Rzeczypospolitej PolskiejData dodania: 20.08.2021
Kampania dotycząca zwalczania ASFData dodania: 13.08.2021 r.
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej możliwości składania wniosków o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację gospodarstw Data dodania: 29.07.2021 r.
Metodologia ochrony upraw rolnych i użytków zielonych przed dzikamiData dodania: 05.05.2021 r.
Pismo GLW w sprawie możliwości składania wniosków przez rolników w celu uzyskania uzyskania pomocy finansowej, do rozbudowania zabezpieczeń gospodarstw przed ASF.Data dodania: 26.03.2021 r.
Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję WeterynaryjnąData dodania: 18.02.2021 r.
Aktualna sytuacja oraz ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - aktualizacja 14.12.2020 r.Data dodania: 16.12.2020 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie informuje o aplikacji Zgłoś Dzika na smartfony. Służy ona do zgłaszania szczątków padłych dzików. Aplikacja dostępna jest w sklepie Google PlayData dodania: 16.12.2020 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie informuje, że od 7 grudnia 2020 r. zmienia się adres skrzynki elektronicznej na piwjarocin@wiw.poznan.pl. Dotychczasowy adres e-mail nie będzie obsługiwany.Data dodania 07.12.2020 r.
Komunikat GLW z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczący wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiuData dodania: 25.11.2020 r.
Zasady ochrony drobiu przed HPAIData dodania: 25.11.2020 r.
Aktualna sytuacja oraz ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - aktualizacjaData dodania: 25.11.2020 r.
W związku z wprowadzeniem żółtej strefy następuje zmiana identyfikacji i rejestracji zwierząt
zmiany dla posiadaczy świń
— w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 2 dni:
1) zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
2) uboju zwierzęcia gospodarskiego;
z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.
— w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłoszenia faktu oznakowania świni, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt;
— zmieniono zasady znakowania świń poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru siedziby stada, w której świnia się urodziła przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia;
— doprecyzowano termin dodatkowego oznakowania świń poprzez założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, - bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada;
— zrezygnowano z obowiązku zgłoszenia do kierownika biura dodatkowego oznakowania świń;
— wprowadzano obowiązek znakowania świń, w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub jego uszkodzenia, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności;
— doprecyzowano przepis w zakresie przekazywania kierownikowi biura, jako wyników spisu stanu stada świń tylko liczby świń ustalonej podczas spisu;

zmiany dla posiadaczy bydła, owiec i kóz
— wyłączono posiadaczy bydła z obowiązku dokonywania spisu stanu stada;
— zrezygnowano z obowiązku przekazywania wyników spisu owiec/ kóz do kierownika biura (liczbę zwierząt ustaloną podczas spisu należy odnotować w księdze rejestracji);

zmiany dla pośredników, targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt:
— zwolniono podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji dla świń;
— zwolniono podmioty prowadzące obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt z obowiązku prowadzenia ewidencji;
— zwolniono z obowiązku dokonywania spisu stanu stada dla owiec/ kóz i świń posiadaczy zwierząt władających nimi tymczasowo, w związku z ich transportem.
Data dodania: 23.09.2020
UWAGA!
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. poz. 290 informuje, że:
 1. §1 1e)W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagro-żenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gos- podarstwie.
 2. §14 1. 1. Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego niż Rzeczpospo-lita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami albo obszarze zagrożenia jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:
  1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub
  2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.
  3. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograni-czeniami albo obszarze zagrożenia mogą opuścić punkty i zakłady, o których mowa w ust. 2, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
 3. §18 1. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:
  1) z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym, na obszarze objętym ograniczeniami albo na obszarze zagrożenia, lub dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów lub zakładów, o których mowa w § 14 ust. 2;
  2) w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.
  2. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia.
Data dodania: 22.09.2020 r.
UWAGA!
Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Data dodania: 22.09.2020 r.
UWAGA!
Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami
Data dodania: 22.09.2020 r.
UWAGA!
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący materiałów informacyjnych dla hodowców trzody chlewnej
Data dodania: 22.09.2020 r.
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w JarocinieData dodania:20.05.2020
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące możliwości bytowania jaskółek w gospodarstwach utrzymujących bydłoData dodania: 08.05.2020 r.
Od 1 maja 2020 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie znajduje się przy ulicy Handlowej 2.Data dodania: 04.05.2020 r.
Zagrożenia COVID-19 - informacja dla rolników i plantatorówData dodania: 20.04.2020 r.
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób i podmiotów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniejData dodania: 03.04.2020 r.
Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie w sprawie wdrożenia w PIW Jarocin procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Inspektoratu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami COVID-19Data dodania: 25.03.2020 r.
Informacja w zakresie zasad bioasekuracji, przeznaczona dla hodowców zwierząt gospodarskichData dodania: 20.03.2020 r.

Koronawirus - Aktualizacja procedur i zaleceń Polskiej Izby Mleka z dnia 16 marca 2020 - Środki podejowane przez spółdzielnie w odniesieniu do COVID-19

Data dodania: 20.03.2020 r.

Korona wirus - Zalecenia dla producentów żywności

Data dodania: 20.03.2020 r.

Koronawirus - Informacje Głównegow Lekarza Weterynarii

Data dodania: 20.03.2020 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii nt. funkcjonowania urzęduData dodania: 13.03.2020 r.
Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowejData dodania: 02.12.2019r.
Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Lekarzy Weterynarii "Zadania i obowiązki lekarzy weterynarii w świetle nowych przepisów prawa"Data dodania: 23.10.2019 r.
Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowejData dodania: 25.04.2019r.
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące programu pomocy państwa dla producentów świń w celu zapobiegania szerzeniu się afrykańskiego pomoru świńData dodania: 26.03.2019r.
Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004Data dodania: 05.03.2019r.
Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźniąData dodania: 05.03.2019r.
Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźniąData dodania: 05.03.2019r.
Ogłoszenie o naborzeZałącznik - Podanie o wyznaczenieData dodania: 08.02.2019r.
Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźniąData dodania: 06.02.2019r.

UWAGA!!!


Rozporządzenie MRiRW w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
Księga rejestracji bydła
Księga rejestracji owiec i kóz
Księga rejestracji świń
Data dodania: 04.01.2019r.
Pismo PLW w sprawie ASFData dodania: 28.12.2018r.
Ulotka dot. zasad bioasekuracjiData dodania: 14.11.2018r.
Informacja GLW - program IBR IPV oraz BVD MDData dodania: 14.11.2018r.
Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji WeterynaryjnejData dodania: 19.09.2018r.
Ogłoszenie o naborzeData dodania: 17.08.2018r.
Wzór oświadczenia o nieutrzymywaniu świń w gospodarstwieData dodania: 19.05.2018r.
Zaproszenie na konferencję pt. "Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania"Data dodania: 19.04.2018r.
UWAGA!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?Data dodania: 05.04.2018r.
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewnąData dodania: 05.04.2018r.
Materiały pomocnicze dla hodowców świń w związku z przestrzeganiem zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenie MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegajšcych wymaganiom rozporzšdzenia ws _rodków ASF
ulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF
Ulotka informacyjna cz. I
zał.1 dokumentacja przeglądu budynków
zał.2 rejestr środków transportu
zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń
zał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk
zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie
zał.7 wzór spisu świń
Data dodania: 14.03.2018r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie prosi o zgłoszenia w przypadku znalezieni martwych saren, łosi, jeleni w związku z rozporządzeniem MRiRW w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby jeleniowatych (CWD) na lata 2018-2020Data dodania: 13.02.2018r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńData dodania: 13.02.2018r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńData dodania: 13.02.2018r.
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńData dodania: 06.02.2018r.
Ogłoszenie o naborze na 2018 r.Data dodania: 10.11.2017r.
Spis zwierząt 2017Data dodania: 06.11.2017r.
Informacja w sprawie wdrożenia na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydłaData dodania: 06.11.2017r.
Ogłoszenie o naborzeData dodania: 05.09.2017r.
Ogłoszenie o naborzeData dodania: 16.08.2017r.
Informacja dla osób zainteresowanych odnośnie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przemieszczanych w celach niehandlowych.Data dodania: 04.07.2017 r.
Informacja o dniach wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej Data dodania: 25.04.2017 r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówData dodania: 06.04.2017 r.
Wolny wybieg a grypa ptakówData dodania: 13.03.2017 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: www.minrol.gov.pl została zamieszczona informacja w sprawie zniesienia restrykcyjnych środków bioasekuracji w związku z ptasią grypąData dodania: 29.03.2017r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: www.minrol.gov.pl (w zakładce Informacje branżowe - Informacje branżowe - aktualności) została zamieszczona zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów pt. "Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności".Data dodania: 15.02.2017r.
Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świńPDF ico Data dodania: 23.12.2016r.
Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)PDF ico Data dodania: 23.12.2016r.
Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r.Data dodania: 21.12.2016r.
Lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii w Jarocinie wyznaczonych do wystawienia świadectw zdrowia dla świń przeznaczonych do ubojuPDF ico Data dodania: 04.11.2016r.
Nowy wzór świadectwa zdrowia dla śiwń przeznaczonych do ubojuPDF ico Data dodania: 04.11.2016r.
Szkolenie w zakresie zwalczania ASF DOC ico Data dodania: 17.08.2016r.
Szkolenie w zakresie zwalczania ASF PDF ico Data dodania: 08.08.2016r.
Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujemy, że w dniu 27 maja 2016 roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie będzie nieczynny.Data dodania: 13.05.2016r.
Zmiana przepisów w sprawie zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej DOC icoData dodania: 15.03.2016r.
Informacja Głównego Lekarza WEterynarii w sprawie kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt PDF icoData dodania: 15.03.2016r.
Wytyczne dotyczące gorączki Q PDF icoData dodania: 16.02.2016r.
Data dodania: 05.02.2016r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie dotycząca posiadania indywidualnego numeru paszowegoPDF ico Data dodania: 19.01.2016r.
Informacja jak załatwić sprawę w urzędzie przez InternetPDF ico Data dodania: 09.11.2015r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie o zobowiązaniu właściciela zwierzęcia w przypadku uboju gospodarczego zwierząt DOC ico oraz formularz wniosku o planowanym uboju gospodarczym PDF ico Data dodania: 15:05.2015r.